Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków PSJ

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków PSJ

Drodzy Koleżanki i Koledzy, Członkowie i przyszli Członkowie PSJ,

Jak każe Statut Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, 26 marca o godz. 12 w klubie Akwarium, przy Krakowskim Przedmieściu 60A w Warszawie, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PSJ. Ustępujące władze złożą sprawozdanie z trzyletniej kadencji. Wybierzemy nową Radę Programową, Zarząd, który ze swego grona wybierze Prezesa, oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Uchwalimy cele dla nich na kolejną kadencję.

Trzy lata temu obejmowaliśmy rządy w Stowarzyszeniu z entuzjazmem i wiarą w jego przyszłość. Reaktywowana Rada Programowa rozszerzyła grono Członków bezpośrednio zaangażowanych w sprawy Stowarzyszenia. Możliwości Zarządu znacznie ograniczał brak w Stowarzyszeniu mechanizmu wykonawczego. Naszym największym sukcesem było anulowanie niemal półmilionowego długu, które przez ćwierć wieku (!) obezwładniał PSJ. Największą porażką jest niefortunne zaangażowanie w reaktywację klubu Akwarium. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej od 20 marca będą dostępne na naszej stronie internetowej.

Stowarzyszenie jest nadal jednym z głównych partnerów dialogu społecznego w sprawach kultury i sztuki. Między innymi bierze udział w konsultacjach projektowanego nowego prawa regulującego „ustrojowy” status artysty. Prawo to przewiduje ważną rolę stowarzyszeń artystycznych, w tym PSJ, w jego weryfikacji, i stanowi jeszcze jeden ważny powód, aby do PSJ przystąpić.

Zapraszamy do Stowarzyszenia muzyków, menedżerów i publicystów jazzowych.
Wzór deklaracji członkowskiej do pobrania.
Trzeba ją wypełnić i wysłać na adres : biuro@psjazz.pl.
Pod tym samym adresem można zapytać o swój status członkowski a także uaktualnić adres e-mail.

Jeśli, tak jak my, nie straciliście entuzjazmu i wiary w przyszłość PSJ, spotkajmy się 26 marca na Walnym Zgromadzeniu.

Pozdrawiam

Piotr Rodowicz
Prezes PSJ

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PSJ

Zarząd  Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Polsce informuje, iż w dniu 26 marca 2019 roku o godzinie 12.00 w pierwszym terminie, a o godzinie 12.30 w drugim terminie odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Warszawie w Klubie Akwarium przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A.

Poniżej podajemy Porządek Walnego Zgromadzenia PSJ.

Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz Statut PSJ dostępne są na stronie Stowarzyszenia.

Z racji wagi oraz żywotnych spraw PSJ, którym będzie poświęcony Nadzwyczajny Zjazd PSJ uprzejmie prosimy o zaangażowanie i udział w nim oraz propagowanie Zjazdu w swoich środowiskach, a szczególnie wśród członków PSJ.

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA JAZZOWEGO

mającego miejsce w Warszawie w dniu 26 marca 2019 roku

zwołanego w oparciu o Statut PSJ oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego przyjętym Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSJ w dniu 24 kwietnia 2017 r. [zwany dalej „Regulaminem”]–

 1. Otwarcie Zgromadzenia w pierwszym terminie przez Prezesa Zarządu Głównego, przywitanie członków PSJ oraz zaproszonych gości.
 2. Otwarcie Zgromadzenia w drugim terminie przez Prezesa Zarządu Głównego, przywitanie członków PSJ oraz zaproszonych gości.
 3. Zgłoszenie przez Prezesa Zarządu Głównego PSJ kandydatów do Prezydium Zgromadzenia oraz głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami.
 4. Wybór trzyosobowego Prezydium Zgromadzenia z przekazaniem mu przewodnictwa w prowadzeniu obrad Zgromadzenia.
 5. Zarządzenie przez Prezydium głosowania jawnego w sprawie przyjęcia Porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazanego członkom PSJ do wiadomości w indywidualnych zaproszeniach oraz ustalenie zasad protokołowania obrad ze wskazaniem sposobu zapisu audiofonicznego/audiowizualnego przebiegu Zgromadzenia oraz z wyznaczeniem osoby protokołującej przebieg w postaci dokumentacyjnej.
 6. Przedstawienie kandydatów do Komisji Mandatowej (w składzie dwuosobowym), oraz przeprowadzenie wyborów.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie ilości mandatów uprawnionych do oddania głosu i tym samym zdolności Zgromadzenia do podejmowania skutecznych prawnie uchwał w toku jego obrad.
 8. Przedstawienie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej (w składzie trzyosobowym), oraz przeprowadzenie wyborów.
 9. Przedstawienie kandydatów do Komisji Wyborczej (w składzie trzyosobowym) oraz przeprowadzenie wyborów.
 10. Przedstawienie Sprawozdania przez Prezesa Zarządu PSJ za okres kadencji 2016 – 2019
 11. Przedstawienie Sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016 – 2019 roku.
 12. Przedstawienie Sprawozdania Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego za okres Kadencji 2016 – 2019 roku.
 13. Przedstawienie Sprawozdania Przewodniczącego Rady Programowej za okres 2017 – 2019 roku.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami Władz PSJ.
 15. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi .
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej.
 17. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu.
 18. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Radzie Programowej.
 19. Wybory do Zarządu PSJ.
 20. Wybory do Komisji Rewizyjnej PSJ.
 21. Wybory do Sądu Koleżeńskiego PSJ.
 22. Wybory do Rady Programowej PSJ.
 23. Dyskusja nad kierunkami działania PSJ w następnej kadencji.
 24. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
 25. Zamknięcie Zgromadzenia.