Odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie PSJ

Odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie PSJ

24 kwietnia 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSJ

poniżej przedstawiamy krótkie sprawozdanie z obrad zgromadzenia:

Prezes Zarządu PSJ Piotr Rodowicz przedstawił sprawozdanie za ostatni rok działalności Stowarzyszenia. Zwrócił uwagę na: uporządkowanie spraw organizacyjnych PSJ, weryfikację członków PSJ w zakresie danych kontaktowych, (PSJ posiada 850 członków, ale do 300 brak aktualnych danych adresowych), przyjęcie nowych młodych muzyków, oddłużenie PSJ za sprawą działań adw. Andrzeja Hermana i Henryka Malesy za co im podziękował, utworzenie profesjonalnej strony internetowej, organizację kilku koncertów w teatrze Capitol na rzecz muzyków, złożenie 16 wniosków Gloria Artis dla zasłużonych muzyków jazzowych, interwencję w sprawie przywrócenia dotacji dla Jazz Forum i JazzPress, przygotowanie obchodów 60-cio lecia jazzu w Polsce serią koncertów, reaktywację klubu jazzowego Akwarium, organizację nowego lokalu na biuro PSJ oraz działalność PSJ na rzecz muzyków i upowszechnianiu muzyki jazzowej poprzez

Przewodniczący prezydium zjazdu Henryk Malesa przedstawił zmiany wprowadzone w Statucie PSJ w stosunku do dotychczasowego brzmienia Statutu, obejmują one m. in.

 1. W nowym statucie uwzględniono przepisy znowelizowanego Prawa o Stowarzyszeniach,
 2. Nowe konstytuowanie się Zarządu PSJ, Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza Zarządu.
 3. Zmianę kadencyjności władz z 5-ciu na 3 lata,
 4. Wprowadzeniu do Statutu możliwości powoływania Oddziałów PSJ , które tworzone są uchwałą  Zarządu, Oddział musi liczyć co najmniej 15 członków zwyczajnych PSJ .
 5. Powołanie Rady Programowej PSJ, która jest kolegialnym organem doradczym PSJ realizującym bieżące obowiązki wobec Zarządu  PSJ
 6. Członkami PSJ mogą być także osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego

W nowym statucie określone zostały cele  PSJ:

 1. Skupianie muzyków, organizatorów oraz publicystów zajmujących się jazzem w organizację działająca na rzecz rozwoju muzyki jazzowej i jej pozycji w polskiej kulturze.
 2. Upowszechnianie twórczości muzycznej oraz dbanie o jej należyty poziom artystyczny.
 3. Dbanie o etyczne i zawodowe kwalifikacje swoich członków.
 4. Sprawowanie edukacyjnej opieki nad różnorodnym ruchem jazzowym.
 5. Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.
 6. Reprezentowanie i ochrona twórczych, i społecznych interesów członków PSJ.
 7. Kształtowaniu polityki kulturalnej w Polsce związanej z muzyką jazzową i gatunkami pokrewnymi.

Henryk Malesa przedstawił także treść nowego Regulaminu  Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Przewodniczący przedstawił rezygnację dwóch członków Zarządu, Marcina Jacobsona i Grzegorza Piotrowskiego z pełnienia swych funkcji, powołano w ich miejsce Henryka Malesę i Piotra Matlę.

Wybrano także nowy organ czyli Radę Programową , w skład której weszli :

 • Grzegorz Piotrowski,
 • Piotr Baron,
 • Adam Kowalewski,
 • Lora Szafran,
 • Mariusz Bogdanowicz
 • Janusz Szrom,
 • Jerzy Więckowski,
 • Jerzy Szczerbakow,
 • Krzysztof Woliński,
 • Krzysztof Wilski
 • Marek Gaszyński.

Paweł Kwiatkowski przedstawił informację na temat zaawansowanych prac związanych z reaktywacją Klubu Jazzowego Akwarium.

Bogusław Dziekański przedstawił działalność Małej Akademii Jazzu i planowanego panelu dyskusyjnego oraz premiery książki autorstwa dr Andrzeja Białkowskiego zawierającej badania socjologiczne Małej Akademii Jazzu. W imieniu Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wręczył Jerzemu Więckowskiemu Odznakę Honorową Miasta Gorzowa przyznaną w podziękowaniu za pracę na rzecz Małej Akademii Jazzu .

Waldemar Deska zaproponował wystosowanie listu do Ministra Kultury w sprawie sytuacji w Polskim Jazzie. Po odczytaniu treści, przekazał list do Zarządu z prośbą o rozpatrzenie.

W czasie zjazdu dzięki niezwykle sprawnym głosowaniom przyjęto 16 stosownych uchwał za co podziękowania należą się Henrykowi Malesie i Mateuszowi Zarembowiczowi.

 

Fot. Henryk Malesa