Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków [WZC]
Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego [PSJ]

przyjęty w Warszawie Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PSJ w dniu 24 kwietnia 2017 r.

I. Postanowienia Ogólne.

§ 1.

 1. Walne Zgromadzenie Członków PSJ, zwane dalej „Zgromadzeniem”, jest zgodnie ze Statutem najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zgromadzenie zwoływane jest oraz odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst jednolity Dz.U.2015.1393 z dnia 15.09.2015 r.), Statutu PSJ i niniejszego Regulaminu.
 2. Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem dziennym obrad i wybierać władze Stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w Statucie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
 4. W Zgromadzeniu biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie honorowi i czynni członkowie zwyczajni PSJ,
  b) z głosem doradczym – zaproszeni goście.
 5. Wszelkie uchwały Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, o ile Statut nie przewiduje innej procedury.
 6. Liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania przeprowadza się na podstawie podpisanej listy obecności potwierdzjącej odbiór mandatu. Ważność mandatów, liczbę obecnych człónków PSJ stwierdza Komisja Mandatowa w uchwale ogłaszanej przed zarządzeniem pierwszego głosowania.

II. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Prezydium oraz przyjęcie porządku dziennego obrad.

§ 2.

 1. Obrady Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu (Prezes ustępującego Zarządu), który w głosowaniu jawnym przeprowadza wybór trzyosobowego Prezydium Zgromadzenia spośród obecnych członków PSJ.
 2. Po dokonaniu wyboru Prezydium Zgromadzenia – Prezes Zarządu przekazuje mu przewodnictwo. Obradami Zgromadzenia jednoosobowo przemiennie kierują członkowie Prezydium.
 3. Obrady protokołuje Sekretarz powoływany przez Prezydium Zgromadzenia. Prezydium może także zarządzić dokonanie zapisu dźwiękowego przebiegu obrad. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz. Protokół jest jawny i po sporządzeniu i podpisaniu, może zostać udostępniony każdemu członkowi PSJ, o ile nie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 3.

 1. Prezydium Zgromadzenia zarządza głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku dziennego obrad przekazanego członkom PSJ do wiadomości w sposób przewidziany Statutem oraz ustala zasady protokołowania obrad.
 2. Zgromadzenie w celu sprawnego przebiegu obrad, może na wniosek Prezydium Zgromadzenia dokonać zmiany kolejności przyjętego porządku dziennego.

§ 4.

Prezydium Zgromadzenia czuwa nad tokiem prac Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem dziennym, Regulaminem oraz Statutem Stowarzyszenia.

III. Powołanie Komisji Zgromadzenia

§ 5.

 1. Zgromadzenie na wniosek Prezydium Zgromadzenia wybiera spośród uczestników Zgromadzenia w jawnych odrębnych głosowaniach następujące Komisje:
  1. Komisję Mandatową – w dwuosobowym składzie – dla stwierdzenia ilości wydanych mandatów obecnym członkom uprawnionym do głosowania oraz podjęcia i ogłoszenia uchwały w przedmiocie zdolności Zgromadzenia do podejmowania skutecznych prawnie uchwał,
  2. Komisję Wnioskowo-Statutową – w trzyosobowym składzie – dla przedłożenia projektu ewentualnych zmian w Statucie PSJ oraz projektu uchwały kierunkowej na kolejną kadencję władz PSJ,
  3. Komisję Wyborczą – w trzyosobowym składzie – dla przygotowania list kandydatów do poszczególnych władz PSJ. Szczegółowe zadania i tryb pracy Komisji wynikają ze Statutu PSJ. Jednocześnie dla usprawnienia samego aktu wyborczego przyjmuje się następujące zasady przy przygotowywaniu list z kandydatami:
   1. ustępującym członkom władz przyznaje się prawo do zgłoszenia kandydatów do każdego organu w liczbie nie większej niż to przewiduje Statut,
   2. obecni na WZC członkowie PSJ mają prawo zgłaszać dalszych kandydatów w dowolnej liczbie z regułą, że zamknięte listy kandydatów nie mogą być liczniejsze niż liczebność danego organu zwiększona o:
    • Prezes PSJ + 2 kandydatów,
    • Zarząd + 4 kandydatów,
    • Komisja Rewizyjna + 2 kandydatów,
    • Sąd Koleżeński + 2 kandydatów,
    • Rada Programowa + 2 kandydatów
   3. umieszczenie kandydata na liście wyborczej wymaga jego ustnej lub, w przypadku nieobecności, pisemnej zgody na kandydowanie.
   4. Komisję Skrutacyjną – nie mniejszą niż trzyosobową – celem przeprowadzenia wyborów i obliczeń wyników jawnego oraz tajnego głosowania. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby będące członkami władz Stowarzyszenia oraz znajdujące się na listach kandydatów do władz. Listy kandydatów układane są alfabetycznie i mogą być umieszczone na jednej karcie wyborczej. Komisja wydaje je obecnym na Zgromadzeniu członkom PSJ na podstawie okazanego mandatu, zaznaczając ten akt np. przez oddarcie jego rogu. Liczba przygotowanych i ostemplowanych do głosowania kart wyborczych nie może być większa od liczby obecnych na Zgromadzeniu członków PSJ. Wrzucanie do urny kart do głosowania jednoznacznie odnotowuje się na mandacie.
 2. Zgromadzenie może powoływać w miarę potrzeby inne Komisje, ustalając ich zadania.
 3. Wszystkie Komisje ustalają wewnętrzny tryb i podział powierzonych prac. Z czynności Komisji sporządza się syntetyczny protokół podpisany przez wszystkich członków danej komisji. Wskazany przez Komisję jej przedstawiciel, lub w przypadku ewentualnego wyłonienia, przewodniczący Komisji – składają Zgromadzeniu sprawozdania z dokonanych czynności.

IV. Zasady prowadzenia obrad

§ 6.

 1. Obrady Zgromadzenia odbywają się jawnie na posiedzeniu plenarnym lub w komisjach.
 2. Na wniosek co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania Prezydium Zgromadzenia zarządza tajne wybory do władz.
 3. Prezydium Zgromadzenia – zgodnie z przyjętym porządkiem – koordynuje przebieg obrad.
 4. Obecni na Zgromadzeniu członkowie PSJ mają prawo zgłaszania wniosków i zabierania głosu przy rozpatrywaniu wniosków, oraz wszelkich spraw merytorycznych i porządkowych. Zgłoszenie do głosu następuje bezpośrednio z sali do Prezydium Zgromadzenia. Zgłaszjący się do głosu powinien podać swoje imię i nazwisko oraz nr mandatu. Głosu udziela Prezydium Zgromadzenia wg kolejności zgłoszeń. Prezydium Zgromadzenia może zażądać aby konkretny wniosek został sfomułowany na piśmie.
 5. Prezydium Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością ustępującym członkom władz stowarzyszenia, zaproszonym gościom i zgłaszającym sprawy formalne (porządkowe).
 6. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
  1. przerwanie lub odroczenie Walnego Zgromadzenia na inny termin,
  2. przejście do porządku dziennego, 
  3. głosowanie bez dyskusji, 
  4. zmianę porządku dziennego, 
  5. ograniczenie czasu wystąpień mówców, 
  6. stwierdzenie kworum, 
  7. przeliczenie głosów.
 7. Czas wystąpień ogranicza się do 5 minut. Po upływie tej normy czasowej Prezydium Zgromadzenia może odebrać głos, lub za zgodą większości Zgromadzenia, może czas takiego wystąpienia przedłużyć.
 8. Obecnym członkom PSJ przysługuje prawo do repliki, która nie może być dłuższa niż 2 minuty.
 9. Na wniosek Prezydium Zgromadzenia lub obecnego na Zgromadzeniu członka PSJ, Zgromadzenie może w trybie jawnego głosowania zwykłą większością głosów zamknąć dyskusję przed wyczerpaniem listy zgłoszonych dyskutantów. Ci, dla których zabrakło czasu na zabranie głosu, mają prawo złożyć do Prezydium Zgromadzenia swoje oświadczenia w formie pisemnej. Dokumenty te załącza się do protokołu Zgromadzenia.

§ 7.

Wnioski i projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem dziennym  przygotowują i zgłaszają stosowne Komisje. W przypadku zgłaszania poprawek do projektu uchwały lub wniosku, pod głosowanie w pierwszym rzędzie poddaje się poprawkę, a następnie cały projekt.

§ 8.

 1. Uchwały są podejmowane, o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykłą bezwzględną większością głosów: w głosowaniu jawnym przez podniesienie do góry mandatów, zaś w głosowaniu tajnym w sprawach wyboru do władz – przez zakreślenie osoby kandydata lub osób kandydujących na kartach do głosowania, jakie przygotowują i rozdają członkowie Komisji Mandatowej. Każda karta przewidziana do głosowania tajnego posiada numer lub inne, integralne oznaczenie nieidentyfikujące głosującego. Zakreślenie większej liczby osób, aniżeli przewidziana do składu wybieranego organu czyni głos nieważnym. Pozostawienie karty bez zaznaczeń (zakreśleń) jest równoznaczne z nieoddaniem głosu za żadnym kandydatem.
 2. W głosowaniach jawnych oblicza się głosy za, przeciw i wstrzymujące.
 3. Głosowanie odbywa się osobno co do każdego przedmiotu przewidzianego porządkiem dziennym, zaś w wypadku wyborów do władz – osobno do każdego organu.
 4. Wyniki głosowań oblicza i podaje do wiadomości Prezydium Zgromadzenia.
 5. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się ten wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów „tak”.

V. Postanowienia końcowe

§ 9.

 1. Zgromadzenie może w jawnym głosowaniu upoważnić nowo wybrany Zarząd Główny do nadania, w porozumieniu z właściwymi Komisjami, ostatecznej redakcji przyjętych przez Zgromadzenie uchwał, włącznie ze zmianami w Statucie. Dotyczy to także uporządkowania zgłoszonych wniosków wg ich ważności.
 2. W przypadku sporów interpretacyjnych poszczególnych postanowień Regulaminu wiążącą wykładnię ustala Prezydium Zgromadzenia, korzystając z pomocy członków Stowarzyszenia legitymujących się znajomością prawa.
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.